Category: My Poetry

My Poem: A Deeply Simple Reflection

“Gesang dalem sampun jangkep kajawi kalih. Dalem taksih mboten gadhah isining diri lan estunipun manah. Dalem tansah nyuwun pirsa dateng Gusti Ingkang Murbeing Dumadi ananging ngantos samenika mboten wonten jawabipun kajawi saking usahanipun dalem piyambak.” ——————————————————- “Dalem mboten mangertos saking pundi dalem kedah madosi jatining dhiri lan estunipun manah saking pundi dalem kedah madosi jatining